NRC 2019 Round 6: Canberra Vikings vs Sydney

· NRC
The Canberra Vikings beat Sydney 36-26 at Viking Park.